Follow Us

Answer

Answer Questions, Help the Community and Become an Expert!

Discover

The web's most trusted destination for Health Questions & Answers

Ciekawy blog

Nie by?o potrzaskanych k?ami, ogryzionych ko?ci i ?ladów rozlanej krwi niewinnej.
Owszem, wiedzia?, i? poga?stwo tli si? coraz, zepchni?te w g?uche ost?py nieprzebytej puszczy. Wiedzia?, ?e lud
miejscowy ch?tnie rozmieszcza diab?u ogarki. Ale teraz, tyle lat po m?cze?skiej ofierze biskupa Wojciecha, przy zbo?nej
pracy Zakonu, poga?stwo mog?o si? tylko tli? na miar? pe?gaj?cego p?omyka.
Gdy teraz stan?? z tym poga?stwem twarz? w p?e?, nie obawia? si?. By? tylko wdzi?czny za uratowanie istnienia. Tym
bardziej, ?e przedstawiciel owego poga?stwa nie by? tak plugawy, jak zwykle przedstawiano to z ambon. Za?
racjonalna cz??? umys?u Zaji?ka by?a dziwnie pewna, ?e nie by?o wi?kszego sensu w ratowaniu kogo? od momentu ?mierci, by
nast?pnie uci?? mu kiepe?e w ofierze takiemu Perkunowi azali Svautevitowi.
Przedstawiciel plugawego poga?stwa nie zion?? siark? piekieln?. Oczy nie ?wieci?y mu w ciemno?ci. Przeciwnie,
wygl?da? na normalnego, ra?nego staruszka, odzianego w lniane pantalony i koszul?, z narzuconym na wieko
skórzanym kubrakiem bez r?kawów. w jego sadybie nie sta?o si? ?ladów krwawych sierot, szczegó?y tutajludzkich ko?ci, ani pl?saj?cych
ku zgorszeniu nagich dziewic. w ogóle, czystej izbie o wysypanej zeschni?tymi skrzypami polepie z trudem by?o co?
zarzuci?. Mo?e poza nadmiarem kotów, pomy?la? Zaji?ek poci?gaj?c nosem.
– z myszami, powiadasz… – przedstawiciel schy?kowego poga?stwa powtórzy? spo?ród zastanowieniem. – Nie posiadam, jak
mówi?em. Ale…


In: Asthma, Posted 5 years ago

banner
By: Level Rating Level Rating points

Answers are closed.

banner